REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin Serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://jogowanie.pl prowadzonego przez Mindwork Agnieszka Kantorowska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gromskiego 8/50, 35-233 Rzeszów, NIP: 7962657304, REGON: 383566147, adres elektroniczny: agnieszka@jogowanie.pl, dalej jako Usługodawca, określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Usługodawcy i Użytkowników.

Spis treści:
§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
§ 7 Odpowiedzialność
§ 8 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 2. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 3. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.

§ 2 Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. Usługodawcy – rozumie się przez to spółkę Mindwork Agnieszka Kantorowska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gromskiego 8/50, 35-233 Rzeszów, NIP: 7962657304, REGON: 383566147, adres elektroniczny: agnieszka@jogowanie.pl
  3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
  4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://jogowanie.pl prowadzony przez Usługodawcę,
  5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz działalności Usługodawcy,
  2. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  3. usługa newslettera,
  4. usługa rezerwacji miejsc na zajęciach Joga dla dzieci i młodzieży, która to usługa świadczona jest przy wykorzystaniu aplikacji fitssey.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu.
 3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy, chyba że wyraźnie wskazano na inny charakter takich treści w szczególności w innym regulaminie.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka@jogowanie.pl lub pisemnie na adres: Mindwork Agnieszka Kantorowska z siedzibą w Rzeszowie, ul. Gromskiego 8/50, 35-233 Rzeszów.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie, jak również nie są reklamą prowadzonej prze Usługodawcę działalności.
 2. Treści zamieszczane w serwisie stanowią własność Usługodawcy i Usługodawcy nie są uprawnieni do ich kopiowania, czy też przenoszenia poza Serwis, chyba że za zgodą Usługodawcy.
 3. W przypadku wprowadzenia w Serwisie odpłatnych usług lub produktów cyfrowych, albo też możliwości nabycia towarów lub usług kwestie te zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).